Proces
Flisning » Proces
 
Som skoventreprenør varetager vi alle opgaver i processen fra træ til flis, hvor vi selv sørger for at transportere flisen væk fra stedet.

Forberedelse og fældning
Før processen går i gang, er det vigtigt at vide hvilken arbejdsgang, der anvendes. Der skal gøres plads til maskiner, evt. containere og arbejdskørsel. Her er en række råd om, hvordan arbejdsprocessen kan gribes an.

Rækkehugst og anlæg af spor
Ved første tynding er det fordelagtigt at anlægge spor, hvis de ikke allerede er anlagt ved tilplantningen af arealet. Spor kan anlægges som led i en rækkehugst, hvor f.eks. hver 5. eller 7. række fjernes afhængig af, hvor tæt der er plantet. Spor kan også anlægges, så de går på skrå eller på tværs af rækkerne afhængig af terrænet. Afstanden imellem sporene kan være op til 12 meter.
Sporhugst sker typisk med motorsav. Ved tyndingen lægges træerne i samme retning med rodenden mod flishuggerens køreretning. Begynd fældningen i den modsatte ende af, hvor flishuggeren skal starte sit arbejde. Undgå at sætte stødene for højt.
I store bevoksninger, hvor rækkerne er lange, skal der anlægges et tværgående spor for ca. hver 75-100 meter.
Vi kan sørge for professionel fældningsarbejde - på den måde spares der masser af kørsel og tid, når flisen skal fra flishuggeren over i frakørselsmaskinen.

Flisning af nedfældet træ
Flisning udføres med en TP400 inkl. kran. Kranen gør flisningsarbejdet effektivt og nedsætter tidsforbruget betydeligt i forhold til manuelt arbejde. Vi kan tage et bredt udsnit af stammer, da stammediameteren kan være op til 40 cm.

Der er flere måder at gribe flisningsarbejdet an på - afhængig af flere faktorer. Vi nævner her et par muligheder.

Flishugning af heltræ i bevoksningen (heltræmetoden):
Træet er fældet og fortørrer ved at ligge i bevoksningen - gerne sommeren over.
Træet flishugges i bevoksningen efter fortørring og omlæsses til en frakørselsmaskine - en traktor med højtipvogn.
Flisen køres til bilfast vej og omlæsses til en container. Containeren afhentes af en lastbil.
I enkelte tilfælde oplagres flisen i skoven. Er flisen lagret i skoven, fragtes den senere videre i container.
Det er også muligt at fælde og derefter flishugge med det samme uden fortørring. Dermed produceres grønflis. Denne arbejdsgang er ikke så anvendt, selv om den lyder rationel. Grønflis er ikke særligt anvendeligt i forbindelse med forbrænding/opvarmning, da den har et højt vandindhold og et stort indhold af nåle, der forstyrer forbrændingen. Samtidig fjernes mange næringsstoffer fra arealet ved grønflisning.

Rundtræmetoden:
Træet fældes, afkvistes (evt. groft) og afkortes i bevoksning.
Træet køres med udkørselstraktor til bilfast vej, hvor det evt. fagres i stakke som rundtræ.
Rundtræet transporteres med til vores lagerplads, hvor det flishugges. Rundtræet kan også flishugges ved bilfast vej i skoven og derefter transporteres væk.
Udbyttet ved rundtræmetoden er mindre end ved heltrærnetoden, da grene og toppe bliver på skovbunden. Til gengæld bevares flere næringsstoffer i bevoksningen. Ved rundtræmetoden produceres en bedre kvalitet af flis. da mængden af »stikkere« og smuld fra smågrene og nåle reduceres.
Arbejdsgangen ved rundtræmetoden er kendt fra den traditionelle produktion af effekter som cellulosetræ, spånpladetræ og emballagetræ. Er man kommet til at ligge inde med rundtræeffekter, som er svære at afsætte i visse perioder, f.eks, cellulosetræ eller spånpladetræ, er flishugning et alternativ, der er værd at overveje.

HUSK - Ingen opgave er for stor, og vi giver specialtibud på udtynding og oprydning af skov, park og
EU-læhegn.

Vi udfører projekt- og adhocopgaver i det meste af vestjylland!

Æ' Hugger | Fjordsidevej 9 | 7660 Bækmarksbro | Tlf.: 21724052 | aehugger@gmail.com